طرح‌هاي پژوهشي
مينهاي آروماتيك و بررسي سنتيك واكنش پخت اين تركيبات با استفاده از تكنيك ايزوترمال و ديناميك DSC
اثر كاربرد اوزان و بسته بندي با اصلاح شده در افزايش زمان ماندگاري خرما
بررسي و مطالعه اثر تله ها و بارهاي قطبيده برترابري الكترون در زير لايه گاليم ناترايد (GaN ) در طراحي HFET
بررسي و تعيين عوامل مؤثر و موانع موجود بيمه در توسعه بيمه محصولات كشاورزي استراتژيك ( مطالعه موردي شهرستان نيشابور )
ايده حركتي جديد براي سيستم هاي هوشمند
دستگاه آزمايش پرتابي
بررسي اثر اولتراسوند بر روي استخراج آنزيم هاي پروتناز از ميوه ي كيوي و تاثير آن بر روي تردي گوشت
تعيين مواد متشكله اسانس علف زيره ، ساقه و برگ و ...
سنتز مشتقات بنزايميدازول از تراكم آلدهيد ها و....
بررسي باز بهنجارش مدل Q4 در نطريه ابر تقارن با استفاده از اتحاد وارد بر ...
بیش‌تر
نمونه‌ی فرم‌ها
برای دریافت فرم تعهد انتشار مقالهٔ علمی، كلیك كنید
پرونده‌‌ها
TaahodArticle.doc 50.176 KB فرم تعهد انتشار مقالهٔ علمی
TaahodArticle.pdf 282.489 KB فرم تعهد انتشار مقالهٔ علمی

برای دریافت فرم‌های پژوهشگران برتر، كلیك كنید
پرونده‌‌ها
TopResearchers93.doc 119.808 KB فرم پژوهشگران برتر ۹۳
برای دریافت «متمّم شیوه‌نامه‌ی تشویق مقاله‌های علمی» كلیك كنید.
پرونده‌‌ها
93_25426.pdf 96.789 KB متمّم شیوه‌نامه‌ی تشویق مقاله‌های علمی

معاونت پژوهش و فنّاوری

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظریه اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تحظی نكنیم:
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالكیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت كامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و كلیه همكاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه كشور در كلیه مراحل پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شكنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همكاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی كه منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به كسانی كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

پرونده‌‌ها
Res_Ethical.Charter.doc 32.256 KB

منشور اخلاق پژوهش

برای دریافت تعهدات طرح‌های پژوهشی كلیك كنید.

پرونده‌‌ها
Commitments.of.Research.Projects.pdf 51.632 KB تعهدات طرح‌های پژوهشی
جستجو
بیش‌تر
سايت‌هاي وابسته