دفتر ارتباط با صنعت

 


برای ورود به

كلیك كنید.


دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار در سال 1378 زير نظر معاونت پژوهشي جهت نيل به همكاري تنگاتنگ ميان دانشگاه و بخشهاي علمي و صنعت تشكيل گرديد.مهمترین وظایف این دفتر به شرح زير مي باشد :

 

 • دراختيار قراردادن دانش و فن آوري روز،براي رفع نياز بخشهاي مختلف صنعت.
 • مشاوره و همكاري و مشاركت نزديك در پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي با در اختيار داشتن گروههاي علمي متناسب و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز.
 • ارائه طرحهاي پژوهشي مناسب و كاربردي به منظور بهبودكمي و كيفي سازمانها ، ارگانها و... از طريق اساتيد و هيات علمي مجرب دانشگاهي.
 • در اختيار قراردادن بانكهاي اطلاعاتي فني و تخصصي داخلي و خارجي در مورد تحقيقات و پژوهش در زمينه هاي مهندسي ، علوم پايه ، پزشكي ، كشاورزي ، تغذيه و . . . .
 • برگزاري و تشكيل سمينارها و جلسات مختلف با سازمانها و صنايع جهت ايجاد ارتباطي مناسب براي بهبود و رفع نيازهاي موجود.
 • برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي آشنايي اساتید و دانشجویان با دانش و فن آوري روز.
 • اعزام دانشجويان كارشناسي به مراكز مختلف صنعتي در سطح كشور جهت انجام درس كارآموزي و نظارت بر حسن اجراء آن .
 • هماهنگي هاي لازم با سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران جهت تخصيص سهميه لازم از مراكز مختلف صنعتي كشور .
 • ارتباط مستقيم با مراكز صنعتي معتبر كه تمايل به پذيرش دانشجوي كارآموزي دارند.
 • مشاركت موثر در برگزاري كنگره ها ، همایشها و نمایشگاههای علمی و صنعتی.
 • بستر سازی و كاریابی برای دانشجویان و برنامه ریزی و همامنگی با واحدها و مراكز صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص.
 • انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضای هیات علمی و كارشناسان دانشگاه.
 • ارایه خدمات آزمایشگاهی به سایر ارگانها و سازمانها .
 • برگزاری بازدیدهای علمی جهت اساتید كارشناسان و دانشجویان از مراكز تحقیقاتی، صنعتی و فنی كشور .
 • عقد قرارداد و جذب پروزه های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی برون دانشگاهی .

مراحل اجرایی طرحهای برون دانشگاهی
 • برقراری ارتباطات لازم جهت دريافت اولويتهاي پژوهشي برون دانشگاهي (حضوري، غيرحضوري) .
 • دريافت اولويتهاي پژوهشي برون دانشگاهي از مراكز مختلف .
 • تفكيك اولويتهاي پژوهش برحسب گروههاي علمي و اعضا هيئت علمي دانشگاه .
 • ارسال طرحها به گروهها ودانشكده ها در اسرع وقت .
 • مذاكره با گروههاي علمي و اعضاء هيئت علمي جهت اخذ طرحهاي پژوهشي دريافتي .
 • اعلام آمادگي گروهها و اعضاء هيئت علمي جهت اخذ اولويتها و دريافت فرمهاي مربوطه از دفترارتباط باصنعت .
 • معرفي اعضاء هيئت علمي به سازمانها و مراكز ارسال كننده طرح پژوهشي .
 • پيگيري در بررسي طرحهاي ارسالي از طريق كميته تحقيقات دستگاه ارائه دهنده طرح وبرگزاري جلسه براي توضيحات مجري طرح .
 • تكميل وارسال نظرات دستگاه ارائه دهنده از طريق مجري و ارسال و پيگيري نهايي براي حصول به عقد قرارداد .
 • عقد نهايي قرارداد توسط مجري با هماهنگي و همكاري دفتر در طول انجام طرح و اقدامات لازم جهت انجام مناسب و بهينه طرح.
وب سايت ها
سايت‌هاي وابسته