ریاست دانشگاه مسئول روابط عمومی رئیس دفتر فرهنگ اسلامی معاون مدارس آزاد اسلامی معاون امور عمران معاون اداری و مالی معاون امور پژوهشی معاون امور دانشجویی معاون امور اموزشی مدیر دفتر تحصیلات تكمیلی مدیر دفتر امور آموزشی رئیس اداره كارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار