معاونت آموزشي
شرح وظایف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی

 • اداره امور آموزشی واحد مربوطه
 • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه ها و سر فصل دروس و دستور العملهای آموزشی صادره از سازمان مركزی دانشگاه .
 • تشكیل شورای آموزشی واحد دانشگاهی.
 • برنامه ریزی امور آموزش و نظارت بر اجرای صحیح آن.
 • بررسی پیشنهادات رسیده از گروههای آموزشی و یا دانشكده های تابعه و انعكاس آن به شورای آموزشی واحد دانشگاهی همراه با اظهار نظر و در صورت نیاز ارسال نظرات و پیشنهادات تائید شده به معاونت آموزشی دانشگاه .
 • شركت در شوراهای دانشگاه بر حسب مورد و دعوت قبلی و ارائه نظریات و پیشنهاد و طرح نارسائی های احتمالی در شورا.
 • بررسی و ارزیابی فعالیتهای آموزشی دانشكده های ذیربط و تهیه گزارش برای ریاست واحد دانشگاهی.
 • هدایت و راهنمائی پرسنل حوزه معاونت مربوط بمنظوربالا بردن كیفیت كار آموزشی و ارزشیابی كار آنان و انعكاس نتیجه به ریاست واحد جهت درج در سوابق و استخدامی آنان بمنظور ترفیعات بعدی .
 • ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال و انعكاس آن در سوابق و معرفی نفرات اول تا سوم جهت استفاده ازمزایای مربوط.
 • ارزیابی عملكرد آموزشی مدرسین محترم و امضاء هیات علمی با هماهنگی گروه های آموزشی ذیربط و تعیین نفرات برتر و معرفی آنان به هیئت رئیسه.
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص موضوعات آموزشی كه از طرف مقامات بالاتر ارجاع می گردد.
 • بررسی پیشنهاد تاسیس و یا حذف رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف همراه با دلایل از طریق سلسله مراتب.
 • بررسی و ارائه پیشنهادات سازنده در جهت بالا بردن كیفیت امور آموزشی در واحد دانشگاهی ذیربط و دیگر واحدهای دانشگاهی از طریق سلسله مراتب.
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان از بدو ورود تا فراغت از تحصیل و طبقه بندی آنان به ترتیب سنوات تحصیلی رشته مقطع در آرشیو واحد دانشگاهی بصورت قابل ارائه در هر زمان .
 • تطبیق كتابها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هیئت علمی با متون ذكر شده در سر فصلهای مصوب .
 • هدایت و راهنمائی دانشجویان در مسائل آموزشی جهت پیشگیری از هر گونه نارسائی در امر آموزش آنان در دوران تحصیل با همكاری گروه های آموزشی .
 • نظارت بر انتقالات و میهمان شدن دانشجویان بنحوی كه اثر منفی در روند تحصیل دانشجویان پیش نیاید.
 • اداره و راهبری امور آموزش واحد در چهار چوب سیاستها مقررات و آئین نامه های مصوب و ایجاد هماهنگی بین مدیریتها وادارات تابعه.
 • همكاری با دانشكده ها و گروههای آموزشی و ایجاد هماهنگی بین دانشكده ها و واحد های تابعه.
 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و نظارت بر اجرای آن.
 • ارزیابی سالانه كار حوزه معاونت آموزشی و گزارش به رئیس واحد دانشگاهی.
 • معاون آموزشي