صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های آموزش دانشگاه
راهنمای ورود به كلاس های ترم مهر ۱۴۰۰

با توجه به بخشنامه سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی ، شروع كلاس های ترم مهر ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ از ۲۷ شهریور ماه خواهد بود. 

تمامی كلاس های دانشجویان غیر از «دانشكده مهارت و كارآفرینی (سما)»  در سامانه وادانا به آدرس http://vadana06.iauec.ac.ir  برگزار می شود

::: جهت پشتیبانی با شماره ۴۱۴۴۲۱۴۲ تماس بگیرید
:: در صورت نیاز با تماس به بخش پشتیبانی «دانشكده مهارت و كارآفرینی (سما)»  بعد از تماس عدد یك را فشار دهید


*** توجه نمایید كه می بایست به سامانه با كد ۶ وارد شوید


اساتید:
نام كاربری: به جای xxx كد ملی (xxx@edu)
رمز ورود : به جای xxx كد ملی (xxxx)دانشجویان ورودی  ۹۹ و بعد از آن:
نام كاربری: شماره دانشجویی ۱۴ رقمی
رمز ورود : شماره دانشجویی ۱۴ رقمی


دانشجویان ورودی قبل ۹۹:
نام كاربری: به جای xxx شماره دانشجویی در سامانه رسا (127xxx)
رمز ورود : به جای xxx شماره دانشجویی در سامانه رسا (127xxx)

مشاهده فیلم راهنمای ورود به كلاس ها

تمامی كلاس های دانشكده مهارت و كارآفرینی (سما) در سامانه وادانا به آدرس http://vadana43.iauec.ac.ir  برگزار می شود

*** توجه نمایید كه می بایست به سامانه با كد ۴۳ وارد شوید


اساتید:
نام كاربری: به جای xxx كد ملی (xxx@edu)
رمز ورود : به جای xxx كد ملی (xxxx)دانشجویان ورودی  ۹۹ و بعد از آن:
نام كاربری: شماره دانشجویی ۱۴ رقمی
رمز ورود : شماره دانشجویی ۱۴ رقمی


دانشجویان ورودی قبل ۹۹:
نام كاربری: به جای xxx شماره دانشجویی در سامانه سیدا (364xxx)
رمز ورود : به جای xxx شماره دانشجویی در سامانه سیدا (364xxx)
1 منبع: