صفحهٔ اصلي
آشنايي
امور خوابگاه‌ها
امور فارغ‌التحصيلان
بيمه دانشجويي
تربيت بدني
تشكل‌هاي دانشجويي
دفتر مشاوره
رسيدگي به شكايات
سلف سرويس
فوق برنامه دانشجويي
كميته انضباطي
نشريه دانشجويي
نقل و انتقالات دانشجويي
امور خوابگاه‌ها

در حال حاضر از 5844 دانشجوي مشغول به تحصيل در دانشگاه 2873 دانشجو پسر و 2971 دانشجويدختر مي باشند. دانشجويان غير بومي مشغول به تحصيل در دانشگاه 1473 دانشجو پسر و 1536 دانشجو دختر مي باشند. دانشجويان بومي مشغول به تحصيل در دانشگاه 1400 دانشجو پسر و 1435 دانشجو دختر مي باشند. با توجه به محدوديت هاي موجود دانشگاه در حال حاضر براي دانشجويان پسر غير بومي خوابگاه ندارد. وليكن نظر به آسيب پذيري بيشتر دانشجويان دختر تعداد يکهزار و سيصد دانشجوي دختر (85%) در يک خوابگاه ملکي - 9 خوابگاه استيجاري اسکان دارند. امکانات خوابگاه دانشجويي شامل کتابخانه- نمازخانه- کافي نت- فروشگاه مواد غذايي- نانوايي- مخابرات- سالن ورزشي و... ميباشد.
1